Ba năm trấn thủ lưu đồn

Ba năm trấn thủ lưu đồn,

Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan.

Chém tre đẵn gỗ trên ngàn,

Hữu thân, hữu khổ phàn nàn cùng ai!