Bà già đi chợ cầu Đông

Bà già đi chợ cầu Đông,

Bói xem một quẻ có chồng được chăng?

Ông thầy gieo quẻ nói rằng:

“Lợi thì có lợi nhưng răng không còn!”

Sáng ngày đi chợ cầu Đông,

Xem một quẻ bói lộn chồng được chăng?

Thầy bói gieo quẻ nói rằng.

“Lợi thì lợi được nhưng năng phải đòn”.

Mồ chưa đứa có sợ đòn,

Miễn là lấy được chồng giòn thì thôi!

Phù thủy, thầy bói, lái trâu,

Nghe ba anh ấy đầu lâu không còn.