Ba cô chụm lại mỏi mòn lỗ tai

Một cây làm chẳng lên non.

Ba cô chụm lại mỏi mòn lỗ tai.