Bà chết thì khách đầy nhà

Bà chết thì khách đầy nhà, ông chết thì có gà đầy sân.