Áo dài chẳng nệ quần thưa

Áo dài chẳng nệ quần thưa,

Bảy người có của cũng vừa mười lăm.