Anh làm lính lệ đi hầu ông quan

Trời mưa cho ướt lá bầu

Anh làm lính lệ đi hầu ông quan.

Thương người mũ bạc, dát vàng,

Đem thân mà đội mâm cam cho đành.