Anh kia có vợ con rồi

Anh kia có vợ con rồi,

Mà anh còn muốn hoa hồi cầm tay.

Hoa hồi vừa đắng vừa gây,

Vừa mặn như muối, vừa cay như gừng.