Anh em không ngãi thì đừng anh em

Người dưng có ngãi thì đãi người dưng, anh em không ngãi thì đừng anh em.