Anh đây lên thác xuống ghềnh

Anh đây lên thác xuống ghềnh,

Thuyền nan đã trải thuyền mành thử chơi.

Đi cho khắp bốn phương trời,

Cho trần biết mặt cho đời biết tên.

Tiếc công lên thác xuống ghềnh

Tay chèo tay chống một mình nhớ ai?

Bây giờ thở vắn than dài,

Ngờ rằng hò hẹn hay ai hẹn hò.