Anh đánh thì em chịu đòn

Anh đánh thì em chịu đòn,

Tính em hoa nguyệt mười con chẳng thừa.