Anh chờ duyên em

Ngó lên đám bắp trổ cờ,

Chuối kia đúng vóc, anh chờ duyên em.