Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau

Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.