Ai về Yên Dưỡng, Hoàng Mô

Ai về Yên Dưỡng, Hoàng Mô,

Mà xem quân lính Cụ Hồ sang sông.

Đêm ngày mê mải chiến công,

Thoáng nom như có cả chồng em kia.