Ai về nhắn với ông câu

Ai về nhắn với ông câu,

Cá ăn thì giật, để lâu mất mồi.