Ai về Hà Nội, ngược nước Hồng Hà

Ai về Hà Nội, ngược nước Hồng Hà,

Buồm giong ba ngọn, vui đà nên vui!…

Đường về xứ Lạng mù xa,

Có về Hà Nội với ta thì về,

Đường Thủy thì tiện thuyền bè,

Đường Bộ cứ bến Bồ Đề mà sang.