Ai về em gửi bức tranh

Ai về em gửi bức tranh,

Tô con chim sáo đậu cành lan chi,

Cám công mưa nắng, kẻ đi người về.