Ai về Đông Tỉnh, Huê Cầu

Ai về Đông Tỉnh, Huê Cầu,

Để thương để nhớ để sầu cho ai.

Để sầu cho khách vãng lai,

Để thương để nhớ cho ai chịu sầu.