Ai về Bình Định chi lâu

Ai về Bình Định chi lâu,

Bỏ em ở lại hái dâu một mình.