Ai ơi đừng phụ mụt măng

Ai ơi đừng phụ mụt măng,

Mụt măng có nhỏ cũng bằng cây tre.