Ai ơi đừng lấy chồng gầy

Ai ơi đừng lấy chồng gầy

Nửa đêm thức giấc tưởng mình ôm cây

Ai ơi đừng lấy chồng ù

Nửa đêm thức giấc tưởng mình ôm lu.