Ai ơi chớ vội cười nhau

Ai ơi chớ vội cười nhau, cười người hôm trước hôm sau người cười.