Ai chồng ai vợ mặc ai

Ai chồng ai vợ mặc ai,

Bao giờ ra bảng ra bài mới hay.

Bao giờ tiền cưới trao tay,

Tiền cheo rấp nước mới hay vợi chồng.